ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 2174 คน
เห็นด้วย 232ไม่เห็นด้วย 1942

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีการบัญญัติให้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาหลายองค์กร และหนึ่งในนั้นคือ 'สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ' โดยแนวคิดริเริ่มขององค์กรดังกล่าวเกิดขึ้นจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ได้เสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติ สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.... เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน อย่างไรก็ดี เนื้อสาระสำคัญเกี่ยวกับองค์กรดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่จะมีการตราเป็นพระราชบัญญัติ กับ ส่วนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

สาระสำคัญของ 'สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ' ในรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) กำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม หรือ 'ประมวลจริยธรรม' เพื่อใช้บังคับแก่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป

2) มีอำนาจไต่สวนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม จากนั้นให้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องสอบสวนหรือไต่สวนอีก หรือ ให้สมัชชาคุณธรรมส่งเรื่องไปคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการและให้ประชาชนลงคะแนนถอดถอนเฉพาะเขต โดยมีโทษตัดสิทธิทางการเมืองเป็นระยะเวลา  5 ปี

3) มีหน้าที่ในการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมของประชาชน และผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ และอำนาจหน้าที่อื่น

4) ประเมินผลการวางตนของผู้นำการเมืองและผู้นำภาครัฐและให้คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติมอบหมาย ประเมินผล พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองตามส่วนนี้ แล้วให้แจ้งให้ผู้นั้น พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองนั้นทราบ (มาตรา 77)

5) สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมีหน้าที่เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคนมาเป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 261)

สาระสำคัญของสมัชชาคุณธรรม ตามที่ปรากฏในร่าง พ.ร.บ.สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ก่อนจะส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป มีดังนี้

1) การยกเลิก พ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2554 แล้วจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ที่จะสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติแทน

2) ให้มี “คณะมนตรีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 4 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและได้รับความเชื่อถือทรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

3) คณะกรรมการมีหน้าที่สำคัญ คือ กำหนดมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล กำกับและสอบทานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามมาตรฐาน

4) กรรมการชุดนี้จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์เฉพาะเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน

5) มีคณะกรรมาการสรรหาคณะมนตรีฯ จำนวน 11 คน เช่น ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวน 1 คน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี

6) กำหนดให้มี “ที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” ประกอบด้วยผู้แทนเครือข่ายของภาคประชาสังคม เอกชน องค์กรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 55 คน โดยต้องไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

แหล่งอ้างอิง : ผู้จัดการ 

สถานะการเปิดให้โหวต: 
ปิดการโหวต

แสดงความเห็น

ประเด็นสนับสนุน

พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เห็นว่า สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจะเป็นการส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมและการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 5 2 ความเห็น

แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้อำนาจประชาชนในการจัดการกับนักการเมืองและข้าราชการที่ไม่ดี เช่น การลงลายชื่อถอดถอนนักการเมือง การร้องเรียนต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ แต่กระบวนการดังกล่าวไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เวลาที่ประชาชนพบเห็นนักการเมืองหรือข้าราชการประพฤติไม่ชอบ ก็ต้องไปแจ้งความกับตำรวจหรือร้องไปทางคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่เรื่องร้องเรียนเหล่านั้นก็ถูกกองไว้จำนวนมาก จนไม่สามารถลงโทษได้ทันที ไม่สามารถเตะถ่วงไปเรื่อยๆ จนหมดอำนาจ ซึ่งเป็นการปล่อยให้คนชั่วลอยนวลต่อไป

Votes: ชอบ 0 ไม่ชอบ 4 2 ความเห็น

ประเด็นคัดค้าน

เนื่องจาก ‘คณะมนตรีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ’ มาจากการสรรหาและรับรองโดยวุฒิสภา ซึ่งจะพิจารณาจากการได้รับความเชื่อถือว่ามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งเกณฑ์การชี้วัดดังกล่าวยังมีความคลุมเครือ และที่มาของสมาชิกสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติก็ยังไม่มีที่มาอย่างชัดเจนว่าจะคัดเลือกอย่างไร

Votes: ชอบ 11 ไม่ชอบ 0 7 ความเห็น

ตามมาตรา 74 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติหรือผู้ที่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมอบหมาย ไต่สวนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม จากนั้นให้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องสอบสวนหรือไต่สวนอีก ในกรณีที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง ย่อมเป็นเหตุแห่งการถอดถอนหรือการตัดสิทธิทางการเมืองได้

Votes: ชอบ 4 ไม่ชอบ 0 0 ความเห็น

การมีองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดว่า อะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสม ดีงามต่อสังคม จะก่อให้เกิด

ผลกระทบทางตรง : ทำให้สิ่งที่ไม่ได้รับการให้ความเห็นชอบว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมดีงาม ถูกคัดค้านและต่อต้านโดยสังคมได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีที่ยืนน้อยลงบนจุดยืนของตัวเอง และทำให้สิ่งที่กลุ่มการเมืองต้องการผลักดันในแง่ของความคิด สามารถถูกผลักดันผ่านสภานี้ได้ง่ายขึ้น และเมื่อผ่านสภานี้ก็จะเป็นการรองรับประเด็นนั้นอย่างเป็นทางการ อาจนำไปสู่การนำความคิดนั้นๆไปควบรวมกับนโยบาย แนวบรรทัดฐานแห่งชาติ อย่างเป็นรูปธรรม

Votes: ชอบ 3 ไม่ชอบ 0 0 ความเห็น

คุณธรรม ตามรัฐธรรมนูญ นิยามคำว่าคุณธรรมคืออะไร ส่วนไหนเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีคุณธรรม เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ คนมีการศึกษาสูง ใช่ว่าจะมีคุณธรรมทุกคน คนการศึกษาต่ำ บางคนมีคุณธรรมมากกว่าชนชั้นอีกมาก ทุกวันนี้กลุ่มที่เรียกว่าตัวเองมีคุณธรรมนั่นต่างหาก ที่ทำให้ประเทศเกิดความแตกแยก

Votes: ชอบ 3 ไม่ชอบ 0 2 ความเห็น

อย่าใช้หลักคุณงามความดีมาตัดสิน มันทำให้ศาสนาเสื่อมสี การอ้างตัวว่าดีต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนพูด ไม่ใช่การบอกว่าตนเองดี

แต่การลากตั้งก็จะไม่มีที่สิ้นสุด

 

ควรใช้ระบบที่ตรวจสอบได้ ประชาชนเห็นไม่ม่ปิดบัง จะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ดีที่สุด

Votes: ชอบ 3 ไม่ชอบ 0 1 ความเห็น