วัดทุกแห่งต้องมีผู้ตรวจบัญชี เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 736 คน
เห็นด้วย 662ไม่เห็นด้วย 74

ครึ่งปีแรกของปี 2558 มีเรื่องร้อนๆ เกี่ยวกับวงการผ้าเหลืองมากมาย ทั้งการเข้าไปพัวพันกับคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ของเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย การเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่มให้เก็บภาษีวัดหรือพระภิกษุสงฆ์ 

 

แต่ที่เป็นรูปธรรมที่สุด น่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปวงการสงฆ์ จำนวน 4 ข้อ ของ “คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)” ที่ส่งใปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ เมื่อปลายเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา ก่อนที่ ครม. จะส่งต่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปศึกษาและทำความเห็นกลับมา 

โดยหนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจ คือการให้มี “ผู้ตรวจบัญชีของวัด” เพื่อให้การบริหารจัดการเงินของวัดเป็นไปด้วยความโปร่งใส
 

รูปประกอบจาก Nicolas Lannuzel 

สถานะการเปิดให้โหวต: 
ปิดการโหวต

แสดงความเห็น

ประเด็นสนับสนุน

ถ้าทำเสร็จก่อมาจาก ผลที่วัดได้แน่นอนของประชาชนที่ลงทะเบียนจากบัตรประชาชนจะได้ไม่มีการอ้างว่าซื้อสิทธิขายเสียง ทำระบบไม่น่าจะอยากนะงบคงไม่มากแค่จะทำไหม

Votes: ไม่มีคะแนน 0 ความเห็น

“ไพบูลย์ นิติตะวัน” ประธานคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวของ สปช. อธิบายว่า เหตุที่ขอให้มี “ผู้ตรวจสอบบัญชีของวัด” เพราะที่ผ่านมา แม้แต่ละวัดจะจัดทำบัญชีส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติอยู่แล้ว แต่เป็นการทำบัญชีอย่างแบบง่าย หละหลวม ไม่สามารถใช้ได้ จึงควรทำในลักษณะเหมือนมูลนิธิ - สมาคม เพื่อจะได้ทราบว่าวัดใดมีรายได้มากน้อยแค่ไหน จะได้ช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือวัดใด โดยจะเน้นไปที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ และเมื่อทราบทั้งระบบกิจการพระพุทธศาสตร์แล้วจะได้ทำนุบำรุงได้ถูกต้อง

Votes: ไม่มีคะแนน 0 ความเห็น

ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เขียนบทความเรื่อง “วัด การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา กับวิชาการบัญชี” มีใจความว่า แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา จะระบุตรงกันว่า วัดที่ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาถือเป็น “นิติบุคคล” ประเภทหนึ่ง แต่กลับเป็นนิติบุคคลที่ไม่เข้าพวก เพราะไม่มีการทำบัญชีและไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองการเงินเช่นนิติบุคคลอื่น จึงอยากเสนอให้ตรากฎหมายบังคับให้ทุกวัดต้องจัดทำบัญชีที่สาธารณะตรวจสอบได้จะทำให้เกิดความโปร่งใส และลดปัญหาวัดครึ่งกรรมการครึ่ง ส่วนการมีผู้ตรวจสอบบัญชีจะช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตที่อ

Votes: ไม่มีคะแนน 0 ความเห็น

ประเด็นคัดค้าน

“คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน” นำโดย พระมนฑน์จิตต์เกษม ธัมมธโร ทำจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แสดงความเห็นต่อข้อเสนอในการปฏิรูปวงการสงฆ์ของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว โดยเนื้อหาบางส่วนกล่าวถึงข้อเสนอให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีของวัดว่า ทั้งนักการเมืองและบริษัทต่างก็มีการตรวจสอบเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแต่ก็ไม่สามารถป้องกันการเลี่ยงภาษีและฉ้อโกงได้ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นช่องที่รับรองให้มีการ “ทุจริตโดยชอบธรรม” ได้

Votes: ไม่มีคะแนน 0 ความเห็น

จดหมายเปิดผนึกของคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ฯ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน ยังให้อีกเหตุผลในการคัดค้านข้อเสนอให้มี “ผู้ตรวจสอบบัญชีของวัด” ว่า การนำวิธีการทางโลกมาบังคับใช้กับสมณเพศ นอกจากจะกระทำในสิ่งที่เกินเลยต่อพุทธบัญญัติแล้ว ยังไม่ได้ผลจริงในการรับรองความสุจริตเป็นธรรม หลักธรรมวินัยชี้ขาดความเป็นสมณเพศได้ละเอียดลออลึกซึ้งกว่านั้นพิจารณาเข้าไปถึงไถยจิตด้วยค่าเพียง 5 มาสก โดยไม่คำนึงว่าวัดนั้นๆ จะมีผู้ตรวจบัญชีรับรองหรือไม่ การมีมาตรฐานทางบัญชีที่โปร่งใส แต่ความจริงแอบร่วมกันยักยอกทรัพย์ก็ไม่อาจพ้นโทษในทางพุทธบัญญัติได้

Votes: ไม่มีคะแนน 0 ความเห็น