เป็นเรื่องใหญ่จึงไม่ควรรีบเร่งทำในยุคที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

ในยุคที่ปกครองโดยทหารและระบบราชการ หลายเรื่องตกอยู่ในการตัดสินใจของคนเพียงคนเดียว และไม่เป็นประชาธิปไตยนั้น ไม่ควรเร่งรีบดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากเช่นนี้ เพราะภายใต้ระบอบการปกครองดังกล่าวไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ทำให้อาจมีผลเสียหายตามมามากกว่าผลดี ดังความเห็นของนักลงทุนเอกชนรายหนึ่งที่มองว่า ควรกระจายอุตสาหกรรมให้ทั่วพื้นที่ ไม่ควรใช้วิธียึดที่ดินเพื่อมาสร้างนิคมอุตสาหกรรมแบบกระจุกตัว ที่สำคัญคือผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่ได้ประโยชน์ด้วย

แสดงความเห็น