หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบาย ทำให้ที่ดินราคาขึ้น จึงต้องใช้มาตรา 44

หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น จึงแก้ปัญหาด้วยการนำที่สาธารณะมาใช้ ด้วยการออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ดังกล่าว

วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 

แสดงความเห็น