กำลังพลหลักน่าจะมีความเพียงพออยู่แล้ว

สัดส่วนกำลังพลหลักต่ออัตราประชากรของไทยสูงกว่าหลายปรระเทศ รวมทั้งประเทศมหาอำนาจทางการทหารอย่างสหรัฐฯ

แสดงความเห็น