อาจสร้างความไม่แน่นอนให้แก่ภาคธุรกิจ

การเรียกกำลังพลสำรองนั้น ไม่มีความแน่นอนว่าคณะกรรมการกำลังพลสำรองจะเรียกเมื่อใด ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้แก่ผู้จ้างแรงงาน ทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่า นายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษทางอาญา

แสดงความเห็น