ประเทศไทยไม่มีแนวโน้มที่จะทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมทำให้ประเทศในภูมิภาคมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และโอกาสที่จะเกิดสงครามลดน้อยลง ดังนั้น แนวโน้มจึงน่าจะเป็นการลดกำลังพลหลัก มากกว่าการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกกำลังพลสำรอง

แสดงความเห็น