จำนวนประชากรกำลังเพิ่มขึ้น จึงต้องเร่งพัฒนาการกักเก็บน้ำ

“จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการขยายของชุมชนเมืองทำให้มีการใช้น้ำมากขึ้นไปด้วย แต่การกักเก็บน้ำในเขื่อนต่างๆ ของไทยยังเท่าเดิม ดังนั้นหากไทยไม่สามารถจัดหาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ได้เพิ่ม อีก ๑๐ ปีข้างหน้าไทยจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อย่างแน่นอน”

นายสมเกียรติ ประจำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

แสดงความเห็น