จำเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน

“ในปีนี้เกิดภาวะแล้งมากกว่าเมื่อเทียบกับ ๒ ปีก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องวางมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวโดยเร่งด่วน ทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ การขาดแคลนน้ำ ในขณะที่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากอาจมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ด้วย สิ่งที่อยากให้ทำคือการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ วางแผนจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บน้ำให้เพิ่มขึ้น”

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงความเห็น