ป้องกันเผด็จรัฐสภาใช้เสียงข้างมากแก้ไขรัฐธรรมนูญ

การให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบควบคุมการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นข้อดีในการที่จะป้องกันเผด็จการรัฐสภา หรือพรรคการเมืองของนายทุนที่จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกตนเอง

แสดงความเห็น