เป็นการพิทักษ์เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมือง โดยมีความพยายามสร้างความปรองดอง และดำเนินการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจำเป็นต้องมีอำนาจในการตรวจสอบการเพิมเติ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะไม่ย้อนเวลากลับไปให้บ้านเมืองมีปัญหาความขัดแย้งดังเช่นที่ผ่านมา

แสดงความเห็น