เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หัวหน้า คสช.ใช้ ม. 44 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 390 คน

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้เป็นที่ราชพัสดุ  ก่อนเปิดให้เอกชนยื่นขอเช่าใช้ประโยชน์เพื่อการลงทุนระยะยาว 50 ปี โดยมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 8,478 ไร่ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ได้แก่ จ.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และหนองคาย

Subscribe to RSS - เขตเศรษฐกิจพิเศษ